illusztrációk

Fizetési és szállítási feltételek

Fizetési módok

 • Utánvét - A futárnak fizet
 • Előrefizetés - Egy számlát küldünk előrefizetéssel, amelyen feltüntetjük számlaszámunkat.

Szállítási feltételek és a szállítási ideje

I. Bevezetés

Ezen Általános Szerződési Feltételek a szerződő felek jogait és kötelezettségeit szabályozza azon adásvételi szerződésből eredően, amely adásvételi szerződés létrejött egyrészről az Eladó, mint az EUJ Kft., [székhely: 2900 Komárom, Kelmen László u. 1. (postázás esetén az alább feltüntetett székhely az irányadó) , cg.: 11-09-024205, közösségi adószám HU 25465035 a társaság bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által a cégnyilvántartásba, társasági forma: korlátolt felelősségű társaság] (továbbiakban: Eladó) és a Vevő között, azzal, hogy adásvétel tárgyát képező áru az Eladó által fenntartott webáruházban kerül értékesítésre (továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek).

Eladó elérhetősége, székhelye és levelezési címe:

EUJ Kft. (székhely: 2900 Komárom, Kelmen László u. 1., cg.: 11-09-024205, adószáma: 25465035-2-11, közösségi adószám: HU25465035)

e-mail: hu@eujuicers.com

telefonos elérhetőség: 06 -70 / 678 8728

Az Általános Szerződési Feltételek a Vevőre vonatkoznak, aki lehet: természetes személy vagy jogi személy. A Vevő az a természetes személy (jogi személy), aki a www.eujuicers.hu. weboldalon kiválasztotta az árut (továbbiakban: Vevő, illetve: Fogyasztó). A Vevőnek a megrendelés, illetve a regisztráció során pontosan és a valóságnak megfelelően meg kell adnia minden, az Eladó által elvárt megrendeléshez szükséges adatot.

A „A Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés részletes szabályairól“ szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet alapján a távollévők közötti szerződés az a fogyasztói szerződés, amely szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak (továbbiakban: távollévők közötti szerződés).

A szerződő felek megállapodnak, hogy a Fogyasztó az Eladó felé leadott megrendelésével elfogadja, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek valamennyi adásvételre vonatkoznak, melyek az Eladó által üzemeltetett webáruház /www.eujuicers.hu. / weboldalon jönnek létre mindazon áru vonatkozásában, amelyet az Eladó a tárgybani weboldalon értékesítésre kínál, ide értve valamennyi jogviszonyt, esetleges reklamációt, amely az Eladó és Fogyasztó között létrejött adásvételi szerződésből (továbbiakban: adásvételi szerződés) fakad.

Az Általános Szerződési Feltételek az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Abban az esetben, ha az Eladó és a Fogyasztó az Általános Szerződési Feltételektől eltérő tartalmú írásbeli adásvételi szerződést köt, a felek az adásvételi szerződés tartalmát tekintik irányadónak az Általános Szerződési Feltételekkel szemben.

Az Eladó által üzemeltetett webáruház árukínálata általában elérhető árukínálatnak minősül, az Eladó nem vállal felelősséget valamennyi feltüntetett áru azonnali hozzáférhetősége tárgyában. Az áruk hozzávetőleges hozzáférhetőségét az Eladó a www.eujuicers.hu. internetes honlapján tünteti fel.

II. Az adásvételi szerződés megkötésének módja

Az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlat egy a Fogyasztó részéről az Eladó részére küldött e-mail üzenet és/vagy az Eladó honlapján hozzáférhető a Fogyasztó által az Eladó részére kitöltött és elküldött formanyomtatvány és /vagy Vevő telefonos megrendelés és /vagy a Fogyasztó által az Eladó címére küldött levél formájában jön létre (továbbiakban: megrendelés).

A megrendelésnek tartalmaznia kell:

 • a Fogyasztó azonoasításához szükséges adatokat (cégnév, székhely, cégjegyzékszám, amennyiben a Vevő jogi személy, esetlegesen családi- és utónév, állandó lakcím, amennyiben a Vevő természetes személy)
 • áru típusát, fajtáját és mennyiségét
 • áru kézbesítésének módját
 • A Fogyasztó elérhetőségeit (pl. telefonszám, telefax, e-mail)

A megrendelés elküldését követően a Fogyasztó részére a regisztráció, illetve a megrendelés során feltüntetett e-mail címre egy automatikus visszaigazolás kerül megküldésre a megrendelés megerősítéseként. Csomagküldés esetén a megrendelés leadását követően a megrendelés beérkezéséről egy automatikus visszaigazolást küldünk a Fogyasztó által megadott e-mail címre. Igény esetén minden további információt megküldünk a megrendelés vonatkozásában. Amennyiben a fenti e-mail nem került az Ön részére kézbesítésre, kérem ellenőrizze a regisztrációkor megadott e-mail cím helyességét, a regisztrációs adatokat bejelentkezés után a felhasználónév menüpontra kattintva változtathatja meg.

Amennyiben az Ön e-mail címe helyesen került megadásra és ennek ellenére sem került kézbesítésre a rendelést visszaigazoló automatikus e-mail, kérem vegye fel velünk a kapcsolatot a hu@eujuicers.com e-mail címen vagy a következő telefonszámon: 06-70/678 8728. Az Eladó a webáruházban feltüntetett árukínálatához a Fogyasztóval szemben kötve van. A webáruházban feltüntetett termékek ára az ÁFÁ-t tartalmazza. A termék szállítási díja is tartalmazza az ÁFÁ-t. Valamennyi akció a készlet erejéig tart, amennyiben egy adott termék esetében ez másképp nincs feltüntetve. Az adásvételi szerződés létrejön, amint az Eladó által elfogadott megrendelés a Fogyasztó részére visszaigazolást nyer. Az Eladó részéről a megrendelés elfogadásának minősül az Eladó által a Fogyasztó részére megküldött e-mail visszaigazolás, amelyből megállapítható a megrendelés Eladó általi elfogadása. Az elektronikus úton történő megrendelés érvényességének feltétele a regisztráció, vagy a megrendelés elküldése során szükséges valamennyi adat pontos és a valóságnak megfelelő megadása. Valamennyi elküldött megrendelést legkésőbb 48 órán belül elektronikus úton visszaigazolunk.

A megrendelés visszaigazolás tartalmazza:

 • az Eladó adatait (cégnév, székhely, cégjegyzékszám)
 • az adásvétel tárgyát képező áru leírását
 • az áru vételárára vonatkozó adatot
 • adatokat az áruszállításra vonatkozó díjakról, az áruszállítás idejéről, módjáról, feltételeiről, a Fogyasztó részére törtőnő kézbesítés helyét alapulvéve
 • a fizetési feltételekre vonatkozó adatokat

A termék az Eladó tulajdonában marad mindaddig, amíg a Fogyasztó valamennyi fizetési kötelezettségének nem tesz teljes mértékben eleget. Ez idő alatt a Fogyasztó nem engedheti át a terméket harmadik félnek és nem veszélyeztetheti más módon Eladó tulajdonát.

III. A vételár teljesítésének módja

a.) állami fenntartású intézmények esetén (pl.: oktatási intérmények, nevelési intézmények, képzési központok, stb.) számla alapján 14 napos fizetési határidővel van lehetőség a vételár megfizetésére.

b.) magánszektor esetében utánvéttel történő fizetési módra van lehetőség. Utánvéttel történő fizetési mód esetén a Fogyasztó az áru vételárát, szállítási költséget vagy postaköltséget készpénzben az áru átvételekor fizeti meg. Az Eladó esetlegesen az áru vételára, a szerelés költsége megfizetése tekintetében az adásvételi szerződés létrejöttét követően díjbekérő (előlegszámla) alapján felhívja a Vevőt a teljesítésre, amely díjbekérő (előlegszámla) tartalmazza a vételár megjelölését, a fizetés módját, a teljesítési határidőt, ill. esetlegesen a befizetés azonosító szövegét. A megrendelés teljesítésének foganatosítását az Eladó az előzőekben megjelölt díjbekérőben (előlegszámla) megjelölt fizetési kötelezettség teljesítésétől, az ellenérték számláján való jóváírásától teheti függővé. IV. A szerződéstől való elállás

A 2014. június 13. napjától hatályban lévő 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti távértékesítési rendszer keretében Fogyasztó részére történő értékesítésre Vevőt elállási jog illeti meg az alábbiak szerint: Vevő a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vevő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A terméket Vevő köteles haladéktalanul és hiánytalanul Eladónak visszajuttatni, a visszaszállítás költsége Vevőt terheli. A haladéktalan és hiánytalan visszajuttatás kapcsán Vevő vállalja, hogy legkésőbb az elállási nyilatkozat megtételét követő tizennegyedik munkanapon a terméket Eladónak visszajuttatja, vagy mindent megtesz a termék visszajuttatása érdekében, így például a terméket küldeményként feladja. Eladó köteles Vevő által megfizetett összeget az elállástól számított 14 napon belül visszatéríteni, de Eladó jogosult Vevő által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vevő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. Eladó a visszatérítendő összegből jogosult a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk és a nem megfelelő kezelésből adódó értékcsökkenés megtérítésére megfelelő összeget kártérítésként visszatartani. Fogyasztó nem élhet az elállás jogával olyan termék esetén, amely a Fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, különösen a következő termékek esetében: audiovizuális kiadványok, szoftverek, szoftvert is tartalmazó eszközök, folyóiratok, amennyiben azok csomagolását megbontották, illetve azon termékek, amelyek használatbavétele, összeszerelése, üzembehelyezése megtörtént. A szerződéstől való elállás formanyomtatványa itt található.

Amennyiben az Eladó részéről nem teljesíthető a távollevők között létrejött szerződés abban a vonatkozásban, hogy a megrendelt árut nem áll módjában elküldeni vagy szolgáltatást nyújtani, akkor erről haladéktalanul tájékoztatja a Fogyasztót, és 14 napon belül köteles az áru már megfizetett vételárát vagy a vételárelőleget visszafizetni a Fogyasztó részére, amennyiben a szerződő felek eltérő teljesítésben nem állapodnak meg. Az Eladó a fent említett határidőn belül köteles banki átutalás útján visszatéríteni a vételárat a Vevő számlájára, amennyiben a szerződő felek ettől eltérően nem állapodnak meg.

Az Eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől az árukészlet kiárusítása esetén, az áru hozzáférhetetlensége okán, vagy ha az áru szerződésben megállapodott gyártója, beszállítója, ill. forgalmazója a gyártást leállította, vagy olyan jelentős változásokat eszközölt, amely az Eladó számára nem teszi lehetővé a szerződés teljesítését, vagy ha az Eladó minden tőle elvárható erőfeszítése ellenére képtelen a Vevőre részére az áru szállítására a megállapodott határidőben, vételáron, minőségben, mennyiségben. Amennyiben a Fogyasztó a visszavont megrendelés vételárelőlegét vagy vételárát annak teljes összegében már teljesítette, ezen összeg banki átutalás útján visszatérítésre kerül a megrendelés visszavonásától számított 14 napon belül a Fogyasztó számlájára.

V. Jogorvoslat

Panaszügyintéz+és lehetőségeinek ismertetése: Fogyasztó az Eladó tevékenységével kapcsolatos panaszait az Eladó előzőekben megjelölt székhelyén, illetve az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság: Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. Központi telefonszám: +36 1 459 4800 Faxszám: +36 1 210 4677 Vagy az illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetősége mely az alábbi linken érhető el: http://www.nfh.hu/magyar/informaciok/elerheto/teruleti

VI. Szerződésből eredő kötelezettségek

Az Eladó köteles a Fogyasztó részére, annak Eladó által visszaigazolt megrendelése alapján az árut a megállapodott mennyiségben, minőségben, határidőben átadni és köteles az árut csomagolni, vagy biztosítani az áruszállítást az áru állagának megóvása mellett. Az Eladónak joga van a Fogyasztótól az áru vételárának hiánytalan, késedelem nélküli átvételére. A Fogyasztó köteles a megvásárolt vagy a megrendelt árut átvenni, illetve az Eladó részére a megállapodás szerinti vételárat, a megadott határidőn belül megfizetni, ide értve az áruszállítással kapcsolatos költségeket is.

VII. Szállítási feltételek

Az áruszállítás az Eladó által üzemeltetett webes felületen feltüntetett feltételek szerint történik.

A megrendelt áru szállításának időtartama 1-8 hét. A termék összeszerelt vagy szétszerelt állapotban kerül szállításra, az összeszerelési útmutatóval. A Fogyasztó értesítést kap, ha az áru szállítási határideje a 30 napot meghaladja. Amennyiben a szállítási idő meghosszabbodik, Fogyasztó idejében értesítést kap e-mailen, vagy telefonon keresztül az áruszállítás várható idejéről. Amennyiben a Fogyasztó olyan nagyobb mennyiségű árut rendel, amely áruk egy küldeménnyel kerülnek szállításra, a szállítási időtartam azon áru szerint kerül meghatározásra, amelynek szállítási ideje a leghosszabb. Abban az esetben, ha a megrendelt termékek egyidejű kiszállítására nincs lehetőség, erről a Fogyasztót a számla alsó részében feltüntetett módon értesítjük, amely szerint megrendelt terméket csak később tudjuk szállítani, vagy az a termék a nagy érdeklődésre való tekintettel elfogyott. A postaköltség egyszeri alkalommal kerül számlázásra. A teljesítés helye az a hely ami a megrendelőben, ill. a visszaigazolt megrendelésben megjelölésre került, ha a szerződő felek az adásvételi szerződésben ettől eltérően nem rendelkeznek.

Fogyasztó köteles az áru határidőben, megfelelő módon történő átvételére a teljesítés helyén. Amennyiben a Fogyasztó az áru átvételével késedeelembe esik, az Eladó jogosult az áru raktározásával kapcsolatban napi 300,-Ft többletköltséget, tárolási költségként felszámolni.

Amennyiben az áruszállítást az Eladó végzi a teljesítés helyére, a Fogyasztó köteles az árut személyesen átvenni, vagy biztosítani az áru átvételét olyan személy által, akit az adásvételi szerződésben az áru átvételének esetére meghatalmazott. Amennyiben szükségessé válik az áru szállításának megismétlése a Fogyasztó teljesítés helyén való meg nem jelenése okán, az ezzel kapcsolatban felmerülő kiadásokat a Fogyasztó tartozik viselni, legfőképp a teljesítés helyére történő újbóli kiszállítás költségét, valamint a raktározás költségét az előzőek szerint. Az áru leszállításkor kézbesítettnek és átvettnek minősül, amint az a Fogyasztó – vagy annak meghatalmazottja - részére fizikailag is átadásra kerül, úgyszintén ha az átvétel megtagadásra kerül.

A Fogyasztó az áru kézhezvételekor köteles az árut, annak csomagolása sértetlenségét ellenőrizni. Abban az esetben, ha a Fogyasztó észleli, hogy az áru vagy a csomagolás sérült, haladéktalanul köteles mindezt jelenteni a szállítónak és az ő jelenlétében ellenőrizni az áru állapotát. Amennyiben a Fogyasztó észleli, hogy az áru sérült, a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet a szállító az aláírásával igazol.

Amennyiben a Fogyasztó az áru átvételével az átvételi kötelezettség napjától számított 14 napot meghaladó késedelembe esett, az Eladó elállhat az adásvételi szerződéstől és az árut jogosult harmadik személy részére értékesíteni.

Az ÁFA-t is tartalmazó számla eredeti példánya része valamennyi küldeménynek. A számla egyúttal szállító- és garancialevélként is szolgál. Abban az esetben, ha a gyártó a szavatosság érvényesítéséhez a reklamáció során a garancialevélre is igényt tart, a garancialevél a termék csomagolásának része.

VIII. Vételár megfizetése

A Fogyasztó köteles az áru adásvételi szerződésben megállapított vételárát az Eladó részére megfizetni banki átutalással az Eladó megrendelés visszaigazolásában megjelölt számlájára ide értve a szállítási költségeket, az utánvét, illetve futárszolgálat díját is (továbbiakban vételár).

Abban az esetben, ha a Fogyasztó a vételárat az Eladónak banki átutalással teljesíti, a teljesítés időpontja az a nap, amikor a vételár teljes összege jóváírásra kerül az Eladó bankszámláján.

Fogyasztó (magánszektor esetében) köteles a megadott áru vételárát az adásvételi szerződésben megjelölt határidőn belül, de legkésőbb az áru átvételekor az Eladó részére megfizetni.

Vevő (állami fenntartású intézmények) a számla esedékessége szerint tartozik fizetési kötelezettséggel.

Abban az esetben, ha a Fogyasztó az Eladó felé fennálló vételárfizetési kötelezettségét nem teljesíti határidőben maradéktalanul, szerződő felek megállapodnak, hogy az Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől elállni.

Az áru vételára nem tartalmazza az áru összeszerelésére vonatkozó költségeket, az Eladó ezen szolgáltatások nyújtására nem köteles, amennyiben az adásvételi szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

IX. Jótállás

Eladó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a tartós fogyasztási cikkekre (10 000 Ft feletti értékű termékekre) a kötelező 12 hónap jótállást vállal. Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy). A jótállási idő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik. Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Amennyiben a jótállás kérése helytálló, Vevő kérheti a termék cseréjét, vagy javítását. Amennyiben Eladónak készlethiány miatt nem áll módjában a termék cseréje a javítás lehetősége áll fenn. Lehetőség van az árleszállítás igénylésére illetve a vételár visszatérítésére abban az esetben, ha sem a termék cseréjére sem a javítására nincs lehetőség. Amennyiben Vevő a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, Eladó köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A jótállási igény a jótállási jegy, vagy az EUJ Kft. által kiállított számla másolatának, illetve a garanciális/reklamációs adatlap bemutatásával érvényesíthető. Amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben jótállási jegyként is szolgál. A fogyasztási cikk szervizbe juttatásának költsége Vevő-t terheli.

X. Kellékszavatosság

Hibás teljesítés esetén Vevő kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Vevő fogyasztói szerződés esetén az átvétel időpontjától számított 2 éven belül érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl Vevő kellékszavatossági jogát nem tudja érvényesíteni. Vevő a kellékszavatossági jog érvényesítése esetén kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról Vevő egy másikra is áttérhet, ebben az esetben viszont Vevő köteles az áttérés költségét viselni kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Eladó adott okot. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele amennyiben Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Vevő nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

XI. Termékszavatosság

Vevő a termékszavatosság keretén belül közvetlenül a gyártóval vagy a kereskedővel szemben is érvényesítheti szavatossági jogát, a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül. E határidő elteltével Vevő e jogosultságát elveszti. Fontos, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Vevő nem érvényesíthet.

XII. Személyes adatok védelme

Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz, a garanciához, jótállási szerződéshez. Nélkülük a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősül. A honlap használatával a Vevő teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. Az Eladónak a Vevő által megadott adatokhoz állandó hozzáférhetőségi és helyreigazítási joga van, az aktuális európai és nemzeti törvénynek megfelelően. Eladó nem adja át harmadik fél részére a személyes adatokat, kivételt képez, amikor a harmadik fél Eladó szerződéses alvállalkozója, (pl. futárszolgálat) és a Vevővel kötött vásárlási szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen, továbbá amennyiben ezt törvény vagy a hatóság kötelezővé teszi. Adatkezelési nyilatkozat itt.